Σύνδεσμος Κοιλιοκάκης Κύπρου
Τ.Θ. 29637, 1621 Λευκωσία,  e-mail: CyprusCoeliac@gmail.com